Search for:
 • Home/
 • Games News/
 • ก.ล.ต.ฟัน 32 รายแก๊งปั่นหุ้น MORE ตระกูลดังเพียบ เสียหาย 800 ล้านบาท

ก.ล.ต.ฟัน 32 รายแก๊งปั่นหุ้น MORE ตระกูลดังเพียบ เสียหาย 800 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานว่า ได้ตรวจสอบการกระทำความผิดเพิ่มเติม ในกรณีการสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE และพบข้อเท็จจริงรวมถึงพยานหลักฐานที่สนับสนุนให้เชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลรวม 32 ราย ได้ร่วมกันกระทำการสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ในช่วงระหว่างวันที่ 18 ก.ค. 2565 – 10 พ.ย. 2565 ได้แก่

 1. นายอภิมุข บำรุงวงศ์
 2. นายเอกภัทร พรประภา
 3. นายอธิภัทร พรประภา
 4. นางอรพินธุ์ พรประภา
 5. นายอิทธิวรรธน์ วรรณะเอี่ยมพิกุล
 6. บริษัท ตงฮั้ว แคปปิตอล จำกัด
 7. บริษัท ตงฮั้ว มีเดีย แล็บ จำกัด
 8. นายสมนึก กยาวัฒนกิจ
 9. นายโสภณ วราพร
 10. นายวสันต์ จาวลา
 11. Mr. Shubhodeep Prasanta Das
 12. นายประยูร อัสสกาญจน์
 13. นางสาวจิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ
 14. นางสาวสุร์ศิริ ปรีดาสุทธิจิตต์
 15. นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
 16. นางสาวอัยลดา ชินวัฒน์
 17. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
 18. นายมั่นคง เสถียรถิระกุล
 19. นางสาวอรเก้า ไกยสิทธิ์
 20. นายเกรียงศักดิ์ วงศ์โอสถพานิช
 21. นางสาวสิริรัตน์ สมณาศรี
 22. นายธีรพงศ์ ด่านวณิชวงศ์
 23. นายวิศรุต เจียมจิตพลชัย
 24. นายปรณัฐ นุชาชาติพงศ์
 25. นายภูดิท สุจริตกุล
 26. นายวัชรินทร์ ยังให้ผล
 27. นายธนยุทธ ฤกษ์รักษา
 28. นายธรรมนูญ เวชวิทยาขลัง
 29. นายภัทร ฉัตรเจริญสุข
 30. นายชยพล พันธุ์แพ
 31. นายพิเชษฐ์ ผลสุวรรณชัย
 32. นางศศินภา วราพร

ปปง.ร้องศาล ขอให้ทรัพย์สิน 4,470 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน คดีโกงหุ้น MORE

ก.ล.ต.ฟันผู้ถือหุ้นใหญ่ MORE พร้อมพวก 18 ราย ปั่นราคาหุ้น

ผู้ถือหุ้นใหญ่สุด MORE แจ้งลาออกทุกตำแหน่ง หลังถูก ก.ล.ต.กล่าวโทษปั่นหุ้น คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวทมีความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งด้านความสัมพันธ์ส่วนตัว ทางเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงช่องทางและสถานที่ในการส่งคำสั่งซื้อขาย โดยได้แบ่งหน้าที่กันหรือตกลงร่วมกันในการส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะที่ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ รวมทั้งส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะต่อเนื่องกัน

ซึ่งมุ่งหมายให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ผิดไปจากสภาพปกติของตลาดอันเข้าข่ายเป็นฝ่าฝืนมาตรา 244/3 (1) และ (2) ประกอบมาตรา 244/5 และมาตรา 244/6 (แล้วแต่กรณี) แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยผลประโยชน์ที่กลุ่มผู้กระทำความผิดทั้งหมดได้รับหรือพึงได้รับ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 800 ล้านบาท ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษบุคคลทั้ง 32 ราย ต่อ บก.ปอศ. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

ขณะเดียวกัน ก.ล.ต. ได้รายงานการต่อ ปปง. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป เนื่องจากความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำหรับการกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรม ตามลำดับ

ในกรณีนี้ ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตรวจสอบเพิ่มเติมโดยประสานความร่วมมือกับ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) โดย บก.ปอศ. ในการตรวจสอบรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการทำงานเชิงรุกร่วมกันในการสืบสวนและตรวจสอบการกระทำผิดเกี่ยวกับตลาดทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

 ก.ล.ต.ฟัน 32 รายแก๊งปั่นหุ้น MORE ตระกูลดังเพียบ เสียหาย 800 ล้านบาท